Türk şirket­ler için Almanya’da danışm­an­lık hizmetleri

TCG, Alman piya­sasına girmek isteyen veya Almanya’daki akti­vi­teleri için yardım ihti­yacı içinde olan başta Türkiye’den olmak üzere yabancı firmalara, çeşitli hizmet­ler sunmakta. Şirket­ler için yurtdışında karşılaşıla­cak tüm işle­rin tek başına üstle­nil­mesi oldu­kça zor. Yerel şirket­le­rin avan­ta­jlı olduğu yabancı bir alanda pek çok sorunla karşı karşıya kalına­bil­mek­te­dir. Yabancı dil proble­min­den, alışılm­a­dık bir kültür ve tama­men farklı bir resmi yapıya kadar adap­ta­syon sağlan­ması gerekmektedir.

Sunmuş olduğu­muz uygun ve gere­kli asist­an­lık hizmeti ile şirke­t­i­niz Almanya’da da başarısını koru­ya­cak­tır. Alman piya­sasına girişte güvenli bir işbir­liği için seya­hat ve kona­klama gibi temel konu­larda da pasif asist­an­lık hizmeti firma tarafın­dan veril­mek­te­dir. Türk CEO’lara Almanca yeter­li­liğe sahip çalış­an­larla hizmet veri­lerek şirket­lere büyük değer sağlanmaktadır.

Sizin için ne yapabiliriz:

  • Talebi­niz doğrul­tu­sunda, Almanya ziya­ret­ler­i­nizde seya­hat ve kona­klama öneri­lerinde bulun­mak­tayız. TCG bir tur opera­törü ya da acen­tesi değil­dir ancak, kendi­sini bir öneri veren ya da işbir­li­kçi olarak görmektedir.
  • TCG, çevre ve dil konusundaki deney­imi­yle toplantı, fuar ve çeşitli orga­ni­za­syon­larınızda size bire­bir çeviri hizmeti ile refakat etmektedir.
  • TCG, Alman piya­sasına girişi­nizde size yardımcı olacak­tır; önce­likle bir distri­bü­tör ya da şirke­t­i­ni­zin bir kontak kişisi gibi size Almanya’da düşün­düğünüz işin karlılığını anla­mada yol göstere­cek­tir. Size, oluş­turu­la­cak şirket altyapı plan­la­masında ya da şube­ni­zin kurul­masında nite­likli orta­kları­mızla yardım etmek­ten mutlu­luk duyacağız.